Wettelijke info

1.

Denil Advocaten is de handelsbenaming van de bv bvba Advocatenkantoor Johan Denil, een burgerlijke vennootschap die de vorm heeft aangenomen van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd te 2540 Hove, Jos Coveliersstraat 59 en welke is ingeschreven bij Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0508 639 987.

2.

Elke opdracht welke wordt toevertrouwd aan Denil Advocaten zal worden uitgevoerd onder toepassing van huidige algemene voorwaarden en dit met uitdrukkelijke uitsluiting van eventuele algemene voorwaarden gehanteerd door de opdrachtgever, tenzij expliciet en schriftelijk anders is overeengekomen.

3.

Denil Advocaten is de enige contractspartij voor de opdrachtgever en de advocaten verbonden aan Denil Advocaten verrichten hun diensten in naam en voor rekening van Denil Advocaten.

4.

Tenzij uit de aard van de opdracht en / of deelopdracht van de opdrachtgever zonder enige vorm van discussie blijkt dat het om een resultaatsverbintenis handelt, is de dienstverlening van Denil Advocaten een inspanningsverbintenis.

5.

Iedere aansprakelijkheid van Denil Advocaten voor een haar toerekenbare tekortkoming is beperkt tot het bedrag waarvoor zij verzekeringsdekking geniet. Denil Advocaten is verzekerd via de door de Orde van Vlaamse Balies bij de maatschappij Amlin onderschreven aansprakelijkheidsverzekering voor een maximaal bedrag van 2.500.000,00 €. De makelaar betreft Van Breda Risk & Benefits, gevestigd te 2140 Borgerhout, Plantin en Moretuslei 297. Op eerste verzoek kan een exemplaar van deze verzekeringsovereenkomst worden voorgelegd. Indien geen verzekeringsdekking zou zijn verworven, is de aansprakelijkheid van Denil Advocaten alleszins beperkt tot de bedragen welke zij voor haar concrete dienstverlening heeft ontvangen.

6.

De opdrachtgever machtigt Denil Advocaten om, waar nodig, derden in te schakelen voor de realisatie van de dienstverlening. Denil Advocaten zal hierbij zorgvuldig te werk gaan doch kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor de handelingen van deze derden.

7.

Het is de opdrachtgever niet toegelaten, onder welke vorm dan ook, om de door Denil Advocaten geproduceerde documenten aan te wenden buiten het doel van de overeengekomen dienstverlening.

8.

Denil Advocaten is onderworpen aan de Wet van 11 januari 1993 tot voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld en de financiering van terrorisme. Op basis van de wettelijke identificatieplicht is Denil Advocaten verplicht om de identiteit van de opdrachtgever te verifiëren en kan Denil Advocaten hiertoe de nodige officiële documenten opvragen bij de opdrachtgever.

9.

De namens of voor de opdrachtgever ontvangen gelden worden door Denil Advocaten aangehouden op een derdenrekening. Indien de ontvangen gelden niet onmiddellijk kunnen worden overgemaakt, aan hetzij de opdrachtgever, hetzij de derde(n) voor wie de gelden bestemd zijn, zal Denil Advocaten de opdrachtgever hiervan onverwijld in kennis stellen met opgave van de reden van verhindering. Het is Denil Advocaten toegestaan op de bedragen welke zij ontvangt voor rekening van haar opdrachtgever, de gelden in te houden welke de opdrachtgever haar verschuldigd is. Denil Advocaten zal de opdrachtgever hiervan in kennis stellen.

10.

De facturen opgesteld namens Denil Advocaten zijn betaalbaar binnen de maand vanaf factuurdatum. Bij gebreke aan tijdige en / of volledige betaling zijn intresten en kosten verschuldigd conform de Wet van augustus 2002 ter bestrijding van de betalingsachterstand inzake handelstransacties. Indien de opdrachtgever een natuurlijk persoon is, is ingeval van laattijdige betaling van rechtswege en zonder enige ingebrekestelling een schadebeding verschuldigd van 10% met een minimum 125,00 € en moratoire intresten van 10% op jaarbasis.

11.

Op de dienstverlening verstrekt door Denil Advocaten is uitsluitend het Belgisch recht van toepassing. Eventuele betwistingen ressorteren enkel onder de bevoegdheid van de Antwerpse rechtbanken, afdeling Antwerpen.